The McLagan Project

under construction - sa bheairt
[english]

Fàilte oirbh chun na làraich aig Lìonradh Rannsachaidh MhicLathagain a bhios a’ taisbeanadh Cruinneachadh MhicLathagain Oilthigh Ghlaschu. B’ ann anns an ochdamh linn deug a rinneadh an cruinneachadh anns a bheil an-diugh 245 làmh-sgrìobhainn pàipeir; litreachas agus òrain ann an Gàidhlig a gheibhear annta sa mhòr-chuid. Bha an t-Urramach Seumas MacLathagain (1728-1805) na mhinistear aig Eaglais na h-Alba, na sgoilear Gàidhlig, na bhàrd, agus na sheaplain don 42na Rèisimeid Coise (Am Freiceadan Dubh) aig Airm Bhreatainn.

Tha an goireas air loidhne seo ag èirigh à ‘Gaelic Literature in Enlightenment Scotland: The McLagan Ossianic material’, lìonradh rannsachaidh a fhuair taic-airgid bho Chomann Rìoghail Dhùn Èideann (RSE) eadar 26 Màrt 2018 agus 25 Sultain 2020. ’S e an Dr Sìm Innes agus an Dr Geraldine Parsons, bho Cheiltis is Gàidhlig, Sgoil nan Daonnachdan, Oilthigh Ghlaschu a th’ air a bhith a’ stiùireadh an lìonraidh RSE.

Tha na daoine a leanas nam buill de Lìonradh Rannsachaidh an RSE: an Dr Johanna Green, Oilthigh Ghlaschu, an Dr Ulrike Hogg, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, an Dr Peadar Ó Muircheartaigh, Prifysgol Aberystwyth agus Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, an Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. ’S e an Dr Luca Guariento, Oilthigh Ghlaschu, Neach-Leasachaidh Shiostaman Rannsachaidh airson an Lìonraidh.

Tha an làrach-lìn seo sa bheart. Bidh i a’ taisbeanadh le comas IIIF dealbhan didsiteach de Chruinneachadh MhicLathagain. ’S ann le taic fhialaidh bho Cholaiste nan Ealain aig Oilthigh Ghlaschu agus Leabharlann Oilthigh Ghlaschu a chaidh na dealbhan a thogail. Tha àireamh mhòr de nithean a tha a’ buntainn ri litreachas Oiseanach ann an Cruinneachadh MhicLathagain. Bidh an litreachas seo a-mach air euchdan na Fèinne, ’s e sin ri ràdh Fionn mac Cumhaill agus na gaisgich eile san Fhèinn.

Tha fèill mhòr air a bhith air litreachas agus beul-aithris na Fèinne ann an Gàidhealtachdan a’ dol air ais gu na meadhan-aoisean agus buaidh nan sgeulachdan ri faicinn an-diugh fhathast. Fhuair Seumas Bàn MacMhuirich cliù (agus droch chliù!) airson a chuid thionndaidhean neo ‘eadar-theangachaidhean Oiseanach’. Bidh an làrach-lìn seo a’ cur aon eisimpleir de laoidhean MhicLathagain fon phrosbaig, Teanntachd Mhòr na Fèinne a bhuineas don linn nua-thràth. An seo gheibhear tar-sgrìobhadh le tagaichean TEI de gach eisimpleir den laoidh seo a chruinnich MacLathagain.

McLagan Portrait
Probable portrait of Rev. James McLagan, reproduced with kind permission of The Black Watch Museum, Perth
© Black Watch Museum, Perth

Welcome to the McLagan Research Network website which showcases the University of Glasgow’s McLagan Collection. This eighteenth-century collection comprises 254 paper manuscripts, primarily of Gaelic literature and song. The Rev. James McLagan (1728-1805) was a Church of Scotland minister, a Gaelic scholar and poet, and chaplain to the 42nd Regiment of Foot (the Black Watch) of the British Army.

This online resource emerges from the Royal Society of Edinburgh-funded Research Network ‘Gaelic Literature in Enlightenment Scotland: The McLagan Ossianic material’ which has run from 26 March 2018 to 25 Sept 2020. The RSE Research Network has been led by Dr Sìm Innes and Dr Geraldine Parsons, from Celtic and Gaelic, School of Humanities, University of Glasgow.

The RSE Research Network members are Dr Johanna Green, University of Glasgow, Dr Ulrike Hogg, National Library of Scotland, Dr Peadar Ó Muircheartaigh, Prifysgol Aberystwyth University and Dublin Institute for Advanced Studies, Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands. Dr Luca Guariento, University of Glasgow, is the Research Systems Developer for the Network.

This website is under construction. It will present, with IIIF capability, the digital images of the McLagan Collection, generously funded by the College of Arts, University of Glasgow and the University of Glasgow Library. A hugely significant strand of the McLagan Collection is the Gaelic-language Ossianic material that it contains. This type of literature presents the adventures of a group of warriors, known as An Fhèinn, and their leader Fionn mac Cumhaill. This literature and folklore has been popular throughout the Gaelic-speaking world since the early Middle Ages, and has lasting impact. A key iteration of this tradition was James Macpherson’s English-language ‘Ossianic translations’. This website will highlight one example of McLagan’s Ossianic ballads, the early modern Gaelic Teanntachd Mhòr na Fèinne (‘The great distress of the Fèinn’). All the texts of this ballad collected by McLagan will be presented here in TEI-tagged transcription.